11 – 12 klasės

1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnį valstybė privalo reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Kuo grindžiamas Lietuvos ūkis?

a) Valstybine nuosavybe ir kolektyvine inciatyva;

b) bendruomenine žemės nuosavybės forma ir monopolizuota pramone;

c) privačios nuosavybės teise, asmenine ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva;

d) kooperatine ūkininkavimo forma ir visaliaudine nuosavybe.

 

2. Ką dirbančiajam užtikrina Konstitucija?

a) Darbą visiems norintiems;

b) privalomą investavimą kaupiant lėšas pensijai;

c) teisę į kassavaitines nemokamas atostogas;

d) teisę streikuoti ginant savo ekonominius ir socialinius interesus.

 

3. Kurių iš nurodytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių Seimas neratifikuoja ir nedenonsuoja?
1) Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo;

2) dvišalių ekonominių sutarčių;

3) dėl atsisakymo naudoti jėgą ar grasinti jėga, taip pat taikos sutarčių;

4) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliose tarptautinėse organizacijose bei regioninėse tarptautinėse organizacijose.

 

4. Konstitucijoje nustatyta, kad piliečio teisės laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, laisvai išvykti iš Lietuvos negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina:

a) valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą;

b) garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves;

c) apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai;

 

5. Kas rengia valstybės biudžeto projektą:

a) Respublikos Prezidentas;

b) Lietuvos Respublikos Seimas;

c) valstybės kontrolierius;

d) Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

6. Jeigu karo veiksmų metu turi būti rengiami eiliniai rinkimai ir Seimas arba Respublikos Prezidentas priima sprendimą pratęsti Seimo, Respublikos Prezidento ar savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų įgaliojimus, tokie rinkimai turi būti skiriami:

a) ne vėliau kaip po mėnesio karui pasibaigus;

a) ne vėliau kaip po dviejų mėnesių karui pasibaigus;

b) ne vėliau kaip po trijų mėnesių karui pasibaigus;

d) ne vėliau kaip po šešių mėnesių karui pasibaigus.

 

7. Konstitucijos sudedamoji dalis yra:

a) 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės“;

c) 1992 m. spalio 25 d. Konstitucinis Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“;

c) abu nurodyti aktai;

d) nei vienas iš nurodytų aktų.

8. Kurios iš nurodytų išvadų Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas neteikia?

a) ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Seimo ir savivaldybių tarybų narių rinkimus;

b) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;

c) ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai;

d) ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas.

9. Pagal Konstituciją Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro:

a) savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir savarankiški savivaldybių biudžetai;

b) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir Europos Sąjungos biudžetas;

c) savarankiški savivaldybių biudžetai;

d) Lietuvos Banko kapitalai ir pajamos ir savarankiški savivaldybių biudžetai.

10. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Konstitucijoje?

a) Lietuvoje nėra valstybinės religijos;

b) negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą;

c) leidžiama monopolizuoti gamybą ir rinką;

d) žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.

 

11.Koks teiginys yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas?

a) Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai;

b) Lietuvos valstybę kuria Tauta;

c) Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė valstybė;

d) žmogaus laisvės ir teisės yra prigimtinės.

 

12. Kada išrinktas Seimo narys įgyja visus Tautos atstovo įgaliojimus?

a) Kai Seimo narių sąrašą patvirtina Vyriausioji rinkimų komisija ir Seimo nariams išduoda Seimo nario pažymėjimus;

b) kai pasibaigia rinkimai ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu paskelbiami jų rezultatai;

c) kai Seimas susirenka į pirmąjį posėdį;

d) kai Seime prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai.

 

13. Pagal Konstituciją:

a) Lietuvos valstybės teritorija gali būti dalijama į atskirus valstybinius darinius;

b) negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas kanonų teisei;

c) Lietuvos Respublikos pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų, gali būti renkamas Seimo nariu;

d) žmogus gali būti žiauriai baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

 

14. Konstitucijoje nurodyta, kad informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik:

a) motyvuotu teismo sprendimu;

b) prokuroro suteiktu leidimu;

c) saugumo tarnybos vadovo sutikimu;

d) teisėjo suteiktu leidimu.

 

15. Kas pagal Konstituciją nustato Respublikos Prezidento ir jo rezidencijos finansavimą?

a) Įstatymas;

b) Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

c) Seimas;

d) Respublikos Prezidento kanceliarija.

 

16. Konstitucija negali būti keičiama:

a) likus mėnesiui iki Seimo rinkimų;

b) kol nepatvirtintas kitų metų valstybės biudžetas;

c) jei tam nepritaria Tauta, kuri referendumu priėmė Konstituciją;

d) nepaprastosios padėties ar karo padėties metu.

 

17. Ar asmenys, atliekantys tikrąją karo arba alternatyviąją tarnybą, gali būti savivaldybių tarybų nariais ir savivaldybių merais?

a) Taip, gali;

b) taip, gali, jei naudojasi teise į ilgalaikes atostogas šios tarnybos metu;

c) taip, gali, jei, einant šią tarnybą, jiems buvo suteiktas toks leidimas;

d) ne, negali.

 

18. Kada Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų?

a) Jeigu po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo aštuoni mėnesiai;

b) kai tam prieštarauja Vyriausybė;

c) jeigu iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip šeši mėnesiai;

d) kai tam prieštarauja rinkėjai.

 

19. Kada ir kam Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus?

a) Seimui po Respublikos Prezidento rinkimų;

b) piliečiams, turintiems rinkimų teisę po Seimo rinkimų;

c) Ministrui Pirmininkui, išrinkus naują Respublikos Prezidentą;

d) Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos Prezidentą.

20. Šiais metais prisimename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos piliečių priimta referendume. Kada jis įvyko? Apibūdinkite, kaip referendumai reguliuojami Konstitucijoje: kokie klausimai juose sprendžiami? Kas skelbia referendumus? Kas priima nutarimus dėl referendumų? Ar Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti priimamos referendumu? Ar Konstitucijos nuostatos gali būti keičiamos tik referendumu? Jeigu taip, pateikite pavyzdžių.