7–8 klasės

 

1. Kurioje Lietuvos Respublikos Konstitucijos dalyje galima rasti šią citatą: „Lietuvių tauta <…> siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbią šią Konstituciją“?

 

a) preambulėje;

b) I skirsnyje „Lietuvos valstybė“;

c) III skirsnyje „Visuomenė ir valstybė“;

d) Baigiamuosiuose nuostatuose.

 

2. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, iki kelerių metų mokslas yra privalomas?

 

a) asmenims iki 21 metų;

b) asmenims iki 18 metų;

c) asmenims iki 16 metų;

d) asmenims iki 14 metų.

 

3. Kas Lietuvos Respublikoje vykdo teisingumą?

 

a) Seimas;

b) Respublikos Prezidentas;

c) piliečiai;

d) teismai.

 

4. Jeigu valstybėje iškyla grėsmė konstitucinei santvarkai ir visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį. Kokia jos trukmė?

 

a) iki vienų metų;

b) iki šešių mėnesių;

c) iki Seimo kadencijos pabaigos;

d) iki vieno mėnesio.

 

5. Kas svarsto ir koordinuoja svarbiausius valstybės gynimo klausimus?

 

a) Lietuvos Respublikos kariuomenė;

b) Lietuvos Respublikos piliečiai, be ginklo susirinkę į taikius susirinkimus;

c) Valstybės gynimo taryba;

d) Seimas, Vyriausybė ir Respublikos Prezidentas.

 

6. Lietuvos Respublikos Konstitucija yra aukščiausioji teisė. Kokios nuostatos nerasite Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

a) Lietuvoje nėra valstybinės religijos;

b) kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi;

c) negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą;

d) žmonės tarnauja valdžios įstaigoms.

 

7. Įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribotos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodytos teisės ir laisvės. Kurios teisės ir laisvės negali būti apribotos?

 

a) susirinkimų laisvė;

b) teisė laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą;

c) teisė laisvai gauti ir skleisti informaciją;

d) kankinimų ir žiauraus elgesio draudimas.

 

8. Kariuomenė – svarbus valstybės saugumo garantas. Kas skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarybos vadovą?

 

a) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu;

b) Ministras Pirmininkas krašto apsaugos ministro pritarimu;

c) Seimas Respublikos Prezidento pritarimu;

d) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) Generalinis sekretorius.

 

9. Šiuo metu šalyje įtempta vidaus ir užsienio politikos padėtis. Dėl šios padėties buvo sukviesta Valstybės gynimo taryba. Pažymėkite, kas nepriklauso Valstybės gynimo tarybai.

 

a) Respublikos Prezidentas;

b) krašto apsaugos ministras;

c) kariuomenės vadas;

d) Konstitucinio Teismo pirmininkas.

 

10. Lietuvoje įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją valdžią vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Kas šiuo metu vadovauja šioms institucijoms?

 

a) Viktorija Čmilytė‑Nielsen, Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė;

b) Gabrielius Landsbergis, Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė;

c) Viktoras Pranskietis, Dalia Grybauskaitė, Saulius Skvernelis;

d) Aušrinė Armonaitė, Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė.

 

11. Vienos Lietuvos gimnazijos gimnazistui suėjo 18 metų. Kurios iš išvardytų teisių jam nesuteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija?

 

a) rinkti Seimą ir Respublikos Prezidentą;

b) rinkti atstovus į Europos Parlamentą;

c) tapti Seimo nariu;

d) laisvai pasirinkti darbą.

 

12. Kas teikia Lietuvos Respublikos pilietybę?

 

a) Seimo Pirmininkas;

b) Respublikos Prezidentas;

c) Konstitucinis Teismas;

d) Ministras Pirmininkas.

 

13. Apie kurios institucijos narių rinkimą rašoma Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: „<…> Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu“?

 

a) Seimo;

b) Respublikos Prezidento;

c) Europos Parlamento;

d) savivaldybių tarybų.

 

14. Kas turi teisę pateikti siūlymą Seimui pakeisti Lietuvos Respublikos Konstituciją?

 

a) Respublikos Prezidentas ir ne mažesnė nei ½ visų Seimo narių grupė;

b) Vyriausybė ir Valstybės kontrolė;

c) ne mažiau kaip 450 tūkstančių rinkėjų;

d) ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau nei 300 tūkstančių rinkėjų.

 

15. Kada Vyriausybė iš naujo turi gauti Seimo įgaliojimus?

 

a) kai laikinai Ministras Pirmininkas negali eiti pareigų;

b) kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų;

c) kiekvienais biudžetiniais metais;

d) kai Seimas nepritaria Vyriausybės programai.

 

16. Koks teiginys prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai?

 

a) Lietuvos Respublikoje karo propaganda leidžiama;

b) Lietuvos valstybės gynimas – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga;

c) žmogaus laisvė išpažinti religiją nėra apribota;

d) niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

 

17. Kokią veiklą vykdo Valstybės kontrolė?

 

a) sudaro ir tvirtina savivaldybių biudžetą;

b) vykdo teisingumą Lietuvos Respublikoje;

c) prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas;

d) prižiūri Vyriausybės posėdžius.

 

18. Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja valstybės interesams ir jos nepriklausomybei. Kuriai organizacijai, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuva negali priklausyti?

 

a) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai;

b) Jungtinių Tautų Organizacijai;

c) SSRS pagrindu kuriamoms karinėms, politinėms ir ekonominėms sandraugoms;

d) Europos Tarybai.

 

19. Respublikos Prezidentas gali būti pirma laiko pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos Konstituciją ar sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas. Kas priima galutinį sprendimą sprendžiant Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą?

 

a) Konstitucinis Teismas apkaltos proceso tvarka;

b) Seimas;

c) Nacionalinis gynybos komitetas;

d) rinkimų teisę turintys piliečiai.

20. Lietuvos pilietė Monika, gimusi Vokietijoje, kuriai liepos mėnesį sukaks 40 metų, yra vokiečių tautybės, gerai moka lietuvių kalbą. Ji turi nuosavą verslą ir prieš metus apsigyveno Lietuvoje. Siekia gegužės mėnesį dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Ar galės Monika tapti Respublikos Prezidente? Atsakymą pagrįskite 3 argumentais.