9 – 10 klasės

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsniai išdėstyti tokia tvarka:

a) preambulė, I skirsnis „Lietuvos valstybė“, II skirsnis „Užsienio politika ir valstybės gynimas“, <…>, „Baigiamieji nuostatai“, <…>;

b) preambulė, I skirsnis „Žmogus ir valstybė“, II skirsnis „Lietuvos valstybė“, <…>, „Baigiamieji nuostatai“, <…>;

c) preambulė, I skirsnis „Lietuvos valstybė“, II skirsnis „Žmogus ir valstybė“, <…>, „Baigiamieji nuostatai“, <…>;

d) preambulė, I skirsnis „Lietuvos valstybė“, II skirsnis „Visuomenė ir valstybė“, <…>, „Baigiamieji nuostatai“, <…>.

 

2. Konstitucijoje įtvirtintos piliečio teisės laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, laisvai išvykti iš Lietuvos, negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina:

a) žmonių garbei ir orumui apsaugoti;

b) valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą;

c) stabdant emigraciją;

d) užtikrinant aktyvų piliečių dalyvavimą rinkimuose.

 

3. Konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ratifikuoja:

a) Respublikos Prezidentas;

b) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras;

c) Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

d) Lietuvos Respublikos Seimas.

 

4. Kurią iš šių funkcijų vykdo Respublikos Prezidentas?

a) Teikia Lietuvos Respublikos Seimui apkaltos proceso tvarka pašalinti Lietuvos Respublikos Seimo narius, kai mano, kad jie šiurkščiai pažeidė Konstituciją arba sulaužė priesaiką;

b) užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

c) leidžia amnestijos aktus;

d) teikia malonę nuteistiesiems.

 

5. Konstitucijoje įtvirtinta, kad:

a) Lietuvos valstybinė religija yra krikščionybė;

b) Lietuvoje nėra valstybinės religijos;

c) Lietuvos valstybinė religija yra katalikybė;

d) Lietuvoje yra dvi valstybinės religijos.

 

6. Pagal Konstituciją valstybės biudžetą tvirtina:

a) Lietuvos pramoninkų konfederacija;

b) Respublikos Prezidentas;

c) Lietuvos Respublikos Seimas;

d) Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

7. Kiek laiko gali trukti nepaprastoji padėtis?

a) iki šešių savaičių;

b) iki šešių mėnesių;

c) iki trijų mėnesių;

d) iki vienerių metų.

 

8. Konstitucijoje nustatyta, kad aukštasis mokslas prieinamas:

a) pagal kiekvieno žmogaus apsisprendimą;

b) gerai besimokantiems;

c) visiems norintiems;

d) visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus.

 

9. Kokiais žodžiais pradedama Konstitucijos preambulė?

a) Lietuvių Tauta;

b) Lietuvos gyventojai;

c) Lietuvos žmonės;

d) Lietuvos piliečiai.

 

10. Kokiu teisės aktu keičiamos Lietuvos valstybės sienos?

a) Lietuvos Respublikos įstatymu;

b) Lietuvos Respublikos konstituciniu įstatymu;

c) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nutarimu;

d) Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi.

11. Kuri Konstitucija pirmą kartą Lietuvos valstybės istorijoje įtvirtino Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą?

a) 1922 m.;

b) 1928 m.;

c) 1938 m.;

d) 1992 m.

 

12. Kokios teisės Lietuvos Respublikos piliečiams negarantuoja Konstitucija?

a) Teisės vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas;

b) teisės rinktis su ginklu į susirinkimus;

c) teisės turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti;

d) teisės kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą.

 

13. Kas negali kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą?

a) Piliečiai, kurių konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos;

b) ne mažiau kaip 1/3 Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė;

c) teismai;

d) Respublikos Prezidentas.

 

14. Kurios iš šių funkcijų Lietuvos Respublikos Seimas neatlieka?

a) Ratifikuoja Lietuvos Respublikos sutartis dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybių teritorijose;

b) karo ar nepaprastosios padėties metu valstybės teritorijoje ir lietuvių bendruomenėse užsienio valstybių teritorijose įveda tiesioginį valdymą;

c) įveda karo padėtį;

d) skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas.

 

15. Kada įsigalioja įstatymas dėl Konstitucijos keitimo?

a) Ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo jo priėmimo;

b) ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jo priėmimo;

c) ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo jo priėmimo;

d) ne anksčiau kaip po devynių mėnesių nuo jo priėmimo.

 

16. Kokia teisė įvedus karo ar nepaprastąją padėtį negali būti laikinai apribota?

a) Piliečio laisvo išvykimo iš Lietuvos;

b) žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo;

c) žmogaus asmens neliečiamumo;

d) žmogaus būsto neliečiamumo.

 

17. Konstitucijoje įtvirtinta, kad:

a) valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą;

b) valstybė remia valstybinę sporto šaką;

c) valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia šokį;

d) valstybė skatina visuomenei naudingą iniciatyvą sporto srityje.

 

18. Pagal Konstituciją Ministrą Pirmininką skiria:

a) Seimas savo nutarimu absoliučia Seimo narių balsų dauguma;

b) Respublikos Prezidentas Seimo teikimu;

c) Respublikos Prezidentas ir Seimo pirmininkas;

d) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

 

19. Kas Lietuvoje nedraudžiama:

a) nustatyti žiaurias bausmes;

b) karo propaganda;

c) žmogui sutikus – su juo atlikti medicinos bandymus;

d) išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jei Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

 

20. Šiais metais prisimename, kad per trisdešimt Lietuvos Respublikos Konstitucijos galiojimo metų buvo priimti 13 įstatymų dėl Konstitucijos nuostatų keitimo (toliau – Konstitucijos pataisos). 1) Apibūdinkite 4 Konstitucijos pataisas, kaip ji buvo keista pastaraisiais, t. y. 2022 ir 2019 metais? 2) Pateikite bent 3 jums žinomus Konstitucijos pataisų pavyzdžius iš dar ankstesnių metų. Su kuo jos susijusios?