INTERNETO SVETAINĖS KONSTITUCIJOSEGZAMINAS.LT PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje nurodoma, kokie ir kokiam tikslui renkami asmens duomenys, Jums naudojantis interneto svetaine konstitucijosegzaminas.lt, siekiant skatinti visuomenės teisinį švietimą ir įvertinti Jūsų žinias apie Lietuvos Respublikos Konstituciją Jums dalyvaujant Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine (toliau – egzaminas), taip pat informuojama apie Jūsų teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

1. Asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kodas 188604955, buveinės adresas Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, tel. Nr. (8-5) 266 2981, el. p. [email protected], su Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius arba el. p. [email protected].

2. Duomenų subjektai– asmenys, kurie užsiregistruoja interneto svetainėje konstitucijosegzaminas.lt (toliau – interneto svetainė) ir/ar dalyvauja egzamine:

  2.1. teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys;

  2.2. kiti asmenys;

  2.3. 5–12 klasių moksleiviai;

  2.4. 5–8 klasių moksleivių tėvai/globėjai/mokymo įstaigos atstovai.

  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas – suorganizuoti ir įvykdyti egzaminą: egzamino dalyviams registruotis interneto svetainėje, administruoti interneto svetainę, identifikuoti vartotojus, diferencijuoti užduotis pagal tikslines dalyvių grupes, dalyviams spręsti egzamino užduotis, nustatyti, paskelbti laimėtojus ir juos identifikuoti įteikiant prizus, informuoti dalyvius apie prizų įteikimą, informacijos sklaidos, įstaigos veiklos skaidrumo užtikrinimo tikslais, viešinti informaciją apie egzaminą, laiku ir tinkamai pateikti atsakymus į dalyvių užklausas, prašymus, vykdyti tiesioginę rinkodarą (siunčiant interneto svetainės registruotiems vartotojams informacinius pranešimus elektroniniu paštu apie egzaminą), vykdyti statistinę ir kitą analizę, siekiant tobulinti egzamino organizavimą ir interneto svetainės naudojimąsi.

  Teisingumo ministerija tvarko asmens duomenis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga – duomenų subjekto sutikimu.

  4. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

  Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai užregistruojate interneto svetainėje savo paskyrą ir/ar dalyvaujate egzamine:

  4.1. teisinį išsilavinimą turinčių ar teisę studijuojančių, kitų asmenų: vardas, pavardė, gimimo data (metai, mėnuo, diena – jei pageidauja varžytis vyriausio dalyvio kategorijoje), el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, gyvenamoji vieta (Lietuvoje ar užsienyje), asmenų kategorija (teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys, kiti asmenys), sutikimas (jei toks duotas) nurodytu el. pašto adresu gauti pranešimus apie egzaminą, atsakymai į egzamino užduotis, egzamino rezultatai (įvertinimas);

  4.2. moksleivių: vardas, pavardė, klasė (5–6, 7–8, 9–10 ar 11–12 klasės), mokymo įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, gyvenamoji vieta (Lietuvoje ar užsienyje), sutikimas (jei toks duotas) nurodytu el. pašto adresu gauti pranešimus apie egzaminą, atsakymai į egzamino užduotis, egzamino rezultatai (įvertinimas);

  4.3. kai registruojamas 5–8 klasės moksleivis, vieno iš jo tėvų/globėjų/mokymo įstaigos atstovo: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, sutikimas, kad registruojamas vaikas gali dalyvauti egzamine, patvirtinimas, kad turi vieno iš tėvų/globėjų sutikimą registruoti vaiką į Konstitucijos egzaminą (kai registruoja mokymo įstaigos atstovas), sutikimas (jei toks duotas) nurodytu el. pašto adresu gauti pranešimus apie egzaminą, atsakymai į egzamino užduotis, egzamino rezultatai (įvertinimas);

  4.4. egzamino laimėtojų (vardas, pavardė, atvaizdas ir (ar) balso duomenys).

  Teisingumo ministerija gali siųsti Jums informacinius pranešimus elektroniniu paštu apie Konstitucijos egzaminą, tik jeigu aiškiai nurodėte, kad sutinkate, pažymėdami atitinkamus langelius registracijos formoje.

  5. Asmens duomenų saugojimo terminas

  5.1. Konstitucijos egzamino organizavimo ir vykdymo tikslu – 14 dienų po viešo laimėtojų paskelbimo dienos.

  5.2. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu – tol, kol  atšaukiate savo sutikimą, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau 14 dienų po viešo laimėtojų paskelbimo dienos.

  5.3. Ilgiau Jūsų asmens duomenys gali būti saugoma tik šiais atvejais:

  – kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

  – kai Jūsų asmens duomenys būtini tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas ar skundas;

  – jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su vartotoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo vartotojo padarytus pažeidimus;

  – esant kitokiam specialiam teisės aktuose numatytiems pagrindui.

  Šie asmens duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

  6. Tvarkomų asmens duomenų perdavimas

  6.1.Teisingumo ministerija turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis, bet tik tais atvejais, kai tvarkytojas teikia duomenų valdytojui paslaugas, kurios yra būtinos tinkamam Paslaugos veikimui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems duomenų subjekto asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

  6.2. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmens be Jūsų sutikimo asmens duomenys gali būti teikiami tik jei tokia teisė yra numatyta šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

  6.3. Duomenys į trečiąsias valstybes neteikiami.

  7. Jūsų teisės

  Naudodamiesi interneto svetaine, Jūs turite šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu: teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (tais atvejais, kai duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir tuo atveju, jei teisės aktai nenumato kitaip);
  • teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu);
  • teisę pateikti skundą duomenų valdytojui arba priežiūros institucijai arba teismui.

  Šias teises įgyvendina Teisingumo ministerija, vadovaudamasi Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklėmis.

  Klausimais, susijusiais su asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal BDAR, galite kreiptis į Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną ir užduoti jam savo klausimus.

  Manydami, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

  8. Naudojimosi interneto svetaine taisyklės:

  8.1. Registracija ir naudojimasis interneto svetainėje sukurta paskyra yra nemokamas.

  8.2. Patvirtindamas vartotojas sutinka su visomis interneto svetainės naudojimosi sąlygomis ir įsipareigoja jos nenaudoti jokiems neteisėtiems tikslams.

  8.3. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis susikurta paskyra, ją ištrinti iš ar vėl susikurti iš naujo, taisyti paskyroje esančius asmens duomenis.

  8.4. Vartotojas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją. Už prisijungimo duomenų (slaptažodžio) sudėtingumą bei jų išsaugojimą atsakingas vartotojas.

  8.5. Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į teisės aktų nustatytus reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ar kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos interneto svetainės funkcionalumui, turi teisę bet kada vienašališkai keisti šių sąlygų nuostatas, apie pakeitimus pranešdamas svetainėje. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei vartotojas po sąlygų pakeitimų dienos ir toliau naudojasi interneto svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais sąlygų pakeitimais ir jokių pretenzijų dėl pakeitimų neturi.

  8.6. Teisingumo ministerija tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti interneto svetainės vartotojų duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  9. Slapukų naudojimas interneto svetainėje

  Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų leidimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

  Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

  Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

  Pavadinimas Paskirtis Tvarkymo trukmė
  -_ga Vartotojams atskirti – Kliento ID 3 mėnesiai
  -wordpress_logged_in_* Skirtas išlaikyti prisijungusio vartotojo sesiją Iki kol sesija perrašoma / vartotojas atsijungia
  -qtrans_front_language Kalbos slapukas, kalbai nurodyti Nuolat
  -wordpress_sec* Prisijungimo informacijai saugoti ir apsaugoti nuo klaidingos informacijos padavimo 15 dienų

  Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

  Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/